Vispārējie nosacījumi

1. OMSHANTY SIA (Reģ. Nr. 42403044369) noteikumi ir spēkā, iepērkoties OmShanti.life veikalā, interneta adresē: www.OmShanti.life
2. OMSHANTY SIA ir tiesības mainīt veikala noteikumus pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma. Klientam, iepērkoties veikalā, piemērojami noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī (tiek norādīti pasūtījumā).
3. Klientam netiek dota iespēja iesniegt preču pasūtījumu OMSHANTY SIA, ja viņš nav iepazinies ar veikala noteikumiem. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka klients ir iepazinies ar noteikumiem un tiem piekrīt, ja, pirms preču pasūtīšanas, viņš to apliecina, nospiežot „Piekrītu“. Gadījumos, kad klients daļēji vai pilnībā nepiekrīt visiem noteikumiem vai kādai noteikumu daļai, viņš neiesniedz pasūtījumu (atsakās no pasūtījuma), pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka klients ir iepazinies un pilnībā piekrīt visiem veikala noteikumiem.
4. OMSHANTY SIA neuzņemas nekādu atbildību gadījumos, kad zaudējumi radušies tādēļ, ka klients, neņemot vērā viņam sniegtās rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar veikala noteikumiem, lai gan viņam tāda iespēja tika sniegta.

II Privātuma politika

1. Lai klients varētu pasūtīt preces OMSHANTY SIA veikalā, viņam ir jāreģistrējas OMSHANTY SIA tīmekļa vietnē, ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli.OMSHANTY SIA apliecina, ja reģistrācijas fakts nenozīmē to, ka klientam tiks sūtīti informatīvi paziņojumi, izņemot tos, kas attiecas uz preču pasūtījumu un piegādi. Ja klients vēlas saņemt OMSHANTY SIA informatīvos paziņojumus, viņam tiek dota iespēja izvēlēties, lai šādi paziņojumi viņam tiktu sūtīti.
2. Klientam, pasūtot preces, jānorāda preču piegādei nepieciešamie klienta dati: vārds; uzvārds; adrese, uz kuru tiks piegādātas preces; tālruņa numurs; citas svarīgas ziņas, kas attiecas uz piegādi. OMSHANTY SIA apliecina, ka šie dati tiks izmantoti vienīgi preču pasūtījuma un piegādes mērķiem. OMSHANTY SIA apņemas neatklāt šo informāciju trešajām personām, izņemot OMSHANTY SIA partnerus, kuri sniedz preču piegādes vai citus, ar klienta pasūtījuma iesniegšanu vai izpildi saistītus pakalpojumus. Jebkuri citi klienta personīgās informācijas atklāšanas trešajām personām izņēmuma gadījumi vienmēr tiek saskaņoti ar klientu. Visos pārējos gadījumos jebkuri klienta personīgie dati trešajām personām var tikt atklāti tikai ES tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
3. Klients, reģistrējoties OMSHANTY SIA veikalā un pasūtot preces, apņemas glabāt un nevienam neatklāt savus pieslēgšanās datus. Turklāt klients apliecina, ka viņš ir pilngadīgs un tiesīgs pasūtīt preces OMSHANTY SIA veikalā. Gadījumā, ja klients atklāj savus pieslēgšanās datus, OMSHANTY SIA neuzņemas nekādu ar to saistītu atbildību.
4. Klients, iepazīstoties ar noteikumiem, apliecina, ka viņš ir informēts par to, ka, pārlūkojot OMSHANTY SIA veikalu, viņa datorā tiks ievietotas sīkfailu datnes (no tīmekļa servera sūtāmi faili).
5. OMSHANTY SIA apliecina, ka cenšas izmantot progresīvākās tehnoloģijas klientu personīgo datu aizsardzībai.

III Pasūtījuma iesniegšanas kārtība un nosacījumi

1. Klients, apmeklējot veikalu tīmekļa vietnē, izvēlas preces, bet uz viņa izvēles pamata tiek izveidots preču grozs.
2. Izveidojot preču grozu, klientam ir jāievada izvēlēto preču piegādei nepieciešamie dati: savs vārds, uzvārds, adrese, uz kuru tiks piegādātas preces, tālruņa numurs un cita svarīga informācija, kas saistīta ar pasūtīto preču piegādi. OMSHANTY SIA apliecina, ka klienta norādītie dati tiks izmantoti vienīgi preču pārdošanas un piegādes mērķiem, nepārkāpjot ES tiesību aktos noteiktās prasības, kas attiecas uz personas datu aizsardzību.
3. Pēc tam klientam jāizvēlas viens no iespējamiem norēķinu OMSHANTY SIA veikalā veidiem (plašāk – IV noteikumu sadaļā).
4. Pēdējā logā tiek veikta visu klienta norādīto datu ģenerācija. Pirms to apstiprināšanas klientam ir jāpārliecinās, ka norādītie dati ir pareizi un viņa vēlmēm atbilstoši. Klientam ir iespēja izlabot kļūdainos datus pirms pasūtījuma nosūtīšanas OMSHANTY SIA. Klientam tiek dota iespēja koriģēt personīgos datus, kas attiecas uz preču piegādi, arī pēc pasūtījuma iesniegšanas. Klientam netiek dota iespēja apstiprināt pasūtījumu līdz brīdim, kamēr viņš neatzīmē, ka ir iepazinies un piekrīt OMSHANTI veikala noteikumiem. Gadījumā, ja klients pirms preču izvēles nav iepazinies ar veikala noteikumiem, viņam tas jāizdara pirms pasūtījuma un tajā norādīto datu apstiprināšanas.
5. Pēc tam, kad klients ir apstiprinājis pasūtījumu, tas tiek nosūtīts OMSHANTY SIA. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu brīdī, kad to saņem OMSHANTY SIA. Turklāt šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka starp klientu un OMSHANTY SIA ir noslēgts līgums. Tomēr šāds līgums tiek uzskatīts par pildāmu tikai no tā brīža, kad OMSHANTI saņem maksājuma apstiprinājumu no klienta izvēlētās bankas attiecībā uz pasūtītajām precēm.
6. Kad klients iesniedz pasūtījumu, OMSHANTY SIA sistēma automātiski nosūta klientam elektronisko vēstuli, kurā tiek norādītas pasūtītās preces un klienta norādītie dati.
7. Kad OMSHANTY SIA ir saņēmis bankas paziņojumu, ka klients ir veicis maksājumu preču iegādei veikalā, klientam tiek nosūtīts paziņojums uz norādīto e-pasta adresi. Bankas paziņojuma saņemšanas brīdis tiek uzskatīts par līguma starp klientu un OMSHANTY SIA izpildes sākuma brīdi.
8. Klienta iesniegtais pasūtījums tiek glabāts OMSHANTY SIA datu bāzē, pamatojoties uz Eiropas Savienības spēkā esošo tiesību aktu prasībām, kas attiecas uz šādu datu glabāšanas termiņu.
9. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka klients, iesniedzot pasūtījumu, ir iepazinies un pilnībā piekrīt visiem OMSHANTY SIA veikala noteikumiem, kā arī visiem pārējiem nosacījumiem, kas norādīti pasūtījumā.
10. Līgums tiek noslēgts un tā izpilde tiek veikta latviešu valodā.

IV Garantijas un preču cenu noteikšana

1. Katras preces kopīgās īpašības tiek norādītas pie katras preces OMSHANTY SIA veikalā.
2. OMSHANTY SIA norāda, bet klients apliecina, ka ir iepazinies ar to, ka veikalā norādītās preces ar savu krāsu, formu vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preču izmēram, formai un krāsai izmantotā monitora īpatnību dēļ.
3. Klients piekrīt, ka, iesniedzot pasūtījumu elektroniski, par precēm viņš apņemas maksāt pasūtījumā norādīto cenu.
4. Cenas veikalā un pasūtījumā tiek norādītas bez ar PVN.
5. OMSHANTY SIA pārdod pasūtījumā paredzētajiem nosacījumiem atbilstošas preces. Gadījumos, kad klientam nodotās preces neatbilst noteiktām pasūtījuma prasībām, Klients piekrīt vispirms nekavējoties paziņot par to pa e-pastu OMSHANTY SIA kas apņemas darīt visu iespējamo radušos trūkumus novēršanai, ja šādi trūkumi radušies OMSHANTY SIA vai trešo personu, kuras rīkojas OMSHANTY SIA vārdā, vainas dēļ.
6. OMSHANTY SIA saistības attiecībā uz precēm:
6.1.OMSHANTY SIA apņemas nodot kvalitatīvas un pasūtījumā noteiktajām prasībām atbilstošas preces.
6.2. OMSHANTY SIA apņemas nodot klientam pasūtījumā norādīto preču daudzumu. OMSHANTY SIA neuzņemas atbildību gadījumos, kad nodoto preču daudzums nav precīzs tādēļ, ka klients nepareizi norādījis datus OMSHANTY SIA iesniegtajā pasūtījumā.
6.3. OMSHANTY SIA vienmēr nodod klientam pasūtījumā paredzētajiem kritērijiem atbilstošu preču klāstu.
6.4. Gadījumos, kad pasūtījumā ir paredzēts kāds lietu komplekts, OMSHANTY SIA apņemas nodot visas komplektā ietilpstošās lietas.
6.5. Atbilstoši preču veidam preces tiek piegādātas iepakojumā, lai tās varētu izmantot atbilstoši mērķim.

V Samaksas kārtība un termiņi

1. Klients veic norēķinus par pasūtītajām precēm ar VISA un MasterCard kredītkartēm, Swedbank banklink vai PayPal maksājumu sistēmu.
2. Klients apņemas veikt norēķinus par pasūtītajām precēm nekavējoties, pretējā gadījumā viņš zaudē tiesības iesniegt pretenzijas, kas attiecas uz preču piegādes termiņu neievērošanu, jo saskaņā ar klienta pasūtījumu preču sūtījuma apstrādes uzsākšana tiek veikta tikai tad, kad OMSHANTI ir saņēmis samaksu par precēm.

VI Preču atgriešana

1. Klientam tiek nodrošināta iespēja nomainīt viņam nodotās preces pret citām analogām cita izmēra, formas, krāsas, modeļa un komplektācijas precēm, kā arī iespēja atgriezt preces, kuras nepatīk.
2. Šīs tiesības klients var izmantot 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža (preces izņemšanas no OMNIVA pakomāta vai preces saņemšanas Latvijas pastā). Šīs klienta tiesības ir saistītas ar to, ka klients nav apmierināts ar attiecīgās preces izmēru, formu, krāsu, modeli vai attiecīgo preču komplektāciju.
3. Preču maiņa un atgriešana iespējama tikai tad, ja preces, kuras maina vai atgriež, atbilst šādām prasībām:
a) nav lietotas;
b) nav sabojātas;
c) saglabātas preču lietošanas īpašības;
d) nav zaudējušas savu izskatu.
Iepakojuma izmaiņas, kas saistītas ar preces apskati, nav uzskatāmas par būtisku bojājumu vai sava izskata zaudējumu. Visos gadījumos preces jāatgriež oriģināliepakojumā, ieskaitot arī no precēm nenoņemto OMSHANTI plombu un ražotāju uzlīmes. Klientam, atgriežot preces, visos gadījumos jāiesniedz OMSHANTY SIA preču iegādes dokumenti.
4. Lai atgrieztu preci, jānosūta vēstule uz e-pastu: info@omshanti.life. Katru gadījumu izskata individuāli.
5. Preču maiņa vai atgriešana tiek veikta tikai tad, ja tās atbilst šajos noteikumos paredzētajām prasībām. Samaksātā summa tiek atmaksāta ne vēlāk kā 14 dienu laikā no preču atgriešanas veidlapas parakstīšanas.  Par preču piegādi samaksātās summas klientam netiek atmaksātas. Naudas līdzekļi klientam tiek atgriezti orģinālā veidā t.i. izmantojot to pašu maksājumu metodi.

VII Preču piegāde

1. OMSHANTY SIA apņemas piegādāt preces klientam termiņā, kas norādīts pie katras preces, tas aizņem no 2 līdz 3 darba dienām. Piegādes cena ir atkarīga no piegādes vietas un piegādes veida. Šis termiņš neattiecas uz gadījumiem, kad OMSHANTY SIA noliktavā nav attiecīgo preču, bet klientu informē par viņa pasūtīto preču trūkumu. Turklāt klients piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā OMSHANTY SIA apņemas nekavējoties sazināties ar klientu un saskaņot preču piegādes jautājumus.
2. Klients, pasūtot preces, apņemas norādīt preču piegādes vietu un personu, kura pieņems preces.
3. Klients apņemas pats pieņemt preces. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces, bet tās ir piegādātas uz norādīto adresi saskaņā ar klienta norādītiem datiem, klients nav tiesīgs iesniegt OMSHANTI pretenzijas, kas attiecas uz preču piegādi neatbilstošam subjektam.
4. OMSHANTY SIA interneta veikalā pasūtītās preces tiek piegādātas ar Latvijas pasta un OMNIVA pakopātu servisa starpniecību. Piegādes termiņš tiek norādīts arī klientam nosūtāmajā pasūtījuma apstiprinājumā. Gadījumos, ja noteiktajā termiņā klients nevar pieņemt preces, viņš apņemas nekavējoties par to paziņot pa e-pastu: info@omshanti.life.
5. OMSHANTY SIA neuzņemas atbildību par preču piegādes termiņu neievērošanu, ja preces klientam netiek piegādātas vai tiek piegādātas citā laikā klienta vainas vai no klienta atkarīgu apstākļu dēļ.
6.  Klientam ir nekavējoties jāinformē OMSHANTY SIA pa e-pastu, ja sūtījums klienta rokās nonāk bojātā, saburzītā vai citādi bojātā iepakojumā; kā arī gadījumos, kad sūtījumā saņemtas preces, kas nebija pasūtītas, vai saņemts neatbilstošs šādu preču daudzums, nepilnīgs preču komplekts, neatbilstoša lieluma vai izmēra preces.
7. Gadījumos, kad klients, pieņemot preces, konstatē, ka sūtījumā nav pareizs preču komplekts vai saņemtas nepareiza lieluma, krāsas vai izmēra preces, klientam ir nekavējoties jāpaziņo par to OMSHANTI.

VIII Kuponu un dāvanu karšu lietošanas noteikumi

1. Ja Pircējam ir atlaižu kupons ar kodu, tad Pircējs pirkumam var pievienot atlaižu kupona kodu, ievadot to speciālā ievades laukā zem nosaukuma “Kupona kods”. Kad kods ievadīts, tad ir jāspiež poga “Apstiprināt kuponu”. Sistēma automātiski pārrēķinās cenu ar pievienoto atlaidi.
2. Kupona kods var nedarboties gadījumos, ja precei jau ir iestatīta kāda no atlaižu opcijām, piem., tā jau ir akcijas prece ar speciālo cenu.
3. Kupona kodi ir OMSHANTY SIA izveidoti kodi, ko katrs Pircējs vai Pircēju grupa individuāli var saņemt no Pārdevēja.
4. Atsevišķos gadījumos ar mērķi veicināt pārdošanas apjomus atlaižu kupona kodi var tikt publicēti arī sociālajās saziņas vietnēs vai citā publiskā telpā.

IX Citi nosacījumi

1. Visi paziņojumi OMSHANTY SIA nosūtāmi pa e-pastu: info@omshanti.life.
2. Līgums tiek noslēgts un tā izpilde tiek veikta valsts (latviešu) valodā, bet saziņa starp klientu un OMSHANTY SIA notiek latviešu vai angļu valodā.
3. Saskaņā ar LR MK noteikumu „Noteikumi par distances līgumu” 19. punktu patērētājs* var atgriezt 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža.
4. Šādu iespēju klients var izmantot tikai tādā gadījumā, ja manta (prece) nav sabojāta vai pēc būtības nav mainījies preces izskats, un ja nav lietota (iepakojuma izmaiņas, kas attiecas uz preces apskati, nav uzskatāmas par būtiskām).
5. Ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc klienta paziņojuma par atteikšanos no līguma saņemšanas, OMSHANTY SIA apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu līdz līguma noslēgšanai bijušo stāvokli.
6. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, tiek risināts pārrunu ceļā. Ja puses nespēj vienoties 1 (viena) mēneša laikā, strīds tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā.